Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v eurách (€), pričom predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

- Platba prevodom: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar na základe faktúry, ktorú mu predávajúci zašle elektronickou poštou. Tovar bude zaslaný / pripravený na odber až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.

Spôsob doručenia a poštovné:

Tovar Vám doručíme prostredníctvom:

- Slovenskej pošty po úhrade bankovým prevodom doporučene ako balík - v prípadne objednávky na Slovensko

- Českej poštu po úhrade bankovám prevodom doporučene ako balík - v prípade objednávky do ČR

- Prípadne si objednávku môžete vyzdvihúť osobne na jednom z dvoch miest:

- obchod Murumuru, Slobody 440/72, 962 61 Dobrá Niva, Slovensko

- kurz Modernej alchymistky (miesto sa mení v závislosti na kurze)

Po objednaní tovaru bude cena poštového vypočítaná v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru.

Odberateľ je povinný po prebratí tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a prípadné chyby okamžite reklamovať. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Vrátenie tovaru: Kupujúci môže objednaný predmet kúpy vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu v lehote do 14 kalendárnych dní od jeho doručenia. V tomto prípade je potrebné, aby bol predmet kúpy vrátený kompletný v nepoškodenom a v pôvodnom obale a množstve v zmysle pôvodne dodanej objednávky. Kupujúci je povinný informovať o záujme vrátenia predmetu kúpy predávajúceho vopred a to e-mailom na adresu kniha@alchymistka.eu alebo telefonicky na čísle +421 903 011 019 (prípadne +420 775 073 030). Náklady na spätné doručenie od kupujúceho ku predávajúcemu hradí v tomto prípade kupujúci. Po obdržaní zásielky od kupujúceho a skontrolovaní jeho obsahu uhradí predávajúci cenu predmetu kúpy bez nákladov na doručenie späť kupujúcemu v zmysle predchádzajúcej dohody a to na bankový účet, z ktorého bol tovar zaplatený.

Záručná doba: Na predávaný tovar v internetovom obchode kniha.alchymistka.eu sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných zákonov, pokiaľ na obale predmetu kúpy nie je uvedené inak.

Záverečné ustanovenia:

1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

3. Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

4. Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 23.12.2016